Obchodné podmienky

Dátum: 2.3.2017
Obchodné podmienky pre predaj v internetovom obchode PRESSKARTON s.r.o.
(ďalej len “podmienky“)

1.    Úvodné ustanovenia

1.1    Všetky obchodné ponuky predávajúceho sú určené pre podnikateľov (fyzické i právnické osoby) alebo osoby jednajúce v rámci ich obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, prípadne v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
1.2    Tieto podmienky spoločnosti upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho ako dodávateľa a kupujúceho ako odberateľa. Vznikli v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho umiestneného na internetovej adrese www.presskarton.sk (ďalej len „webová stránka“) a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).
1.3    Predávajúcim sa pre účely týchto podmienok rozumie obchodná forma – PRESSKARTON s.r.o., so sídlom na ul. Hviezdoslavovej 1942, Stropkov 091 01, IČO: 46398252, DIČ: SK 2023355598. Firma je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Prešov. Sro 25045/P. Predávajúci je platcom DPH. (ďalej len predávajúci)
1.4    Kupujúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie odberateľ tovaru ponúkaného na internetovom obchode umiestnenom na internetovej adrese www.presskarton.sk  (ďalej len kupujúci).
1.5    Internetový obchod obsahuje ponuku obalových materiálov (ďalej len tovar) s detailným popisom jednotlivých položiek tovaru, s označením každej položky tovaru použitím katalógového čísla a uvedením parametrov typických pre jednotlivé kategórie tovaru.
1.6    Predávajúci priebežne a neustále aktualizuje katalóg svojho tovaru a vyvíja maximálne úsilie pre to, aby technický popis ponúkaného tovaru zodpovedal skutočnosti. V prípade zobrazenia tovaru sa môže jednať o ilustračný obrázok, ktorý nemusí byť úplne identický s konkrétnou položkou tovaru.
1.7    Podmienky sú platné iba pre objednávky prijaté prostredníctvom internetového obchodu www.presskarton.sk a kupujúci je povinný sa pred nákupom s nimi oboznámiť.
 

2.    Užívateľský účet

 
2.1    Kupujúci môže vykonávať objednávky tovaru bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu alebo zo svojho užívateľského rozhrania (ďalej len „užívateľský účet“), do ktorého môže pristupovať na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke.
2.2    Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať všetky údaje správne a pravdivo.
2.3    Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
2.4    Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet a to v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva dlhšie ako tri roky, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti stanovené v kúpnej zmluve (vrátane obchodných podmienok).
2.5    Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, poprípade nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3.    Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1    Akákoľvek prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
3.2    Webové rozhranie obchodu obsahuje informáciu o tovare vrátane uvedenia cien jednotlivých tovarov. Ceny tovarov sú uvedené s DPH. Ceny tovarov zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
3.3    Webové rozhranie obchodu taktiež obsahuje informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia iba v prípade, ak je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
3.4    Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
-    objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
-    spôsobe úhrady nákupnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
-    informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej len ako „objednávka“).
3.5    Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko „odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdŕžaní objednávky potvrdí obdŕžanie kupujúcemu automaticky elektronickou poštou a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“). Kúpna zmluva je uzavretá okamžite po odoslaní potvrdenia objednávky kupujúceho.
3.6    Pokiaľ sa e-mail potvrdzujúci objednávku kupujúceho vráti späť na internetový obchod predávajúceho ako nedoručený alebo nedoručiteľný (napr. kvôli zmene alebo zrušeniu e-mailovej adresy kupujúceho alebo kvôli dočasným problémom, ktoré vzniknú u poskytovateľa internetových služieb), predávajúci sa bude pokúšať opakovane zastihnúť kupujúceho telefonicky na čísle uvedenom v objednávke. V prípade, že sa nepodarí kontaktovať kupujúceho e-mailom ani telefonicky, bude objednávka kupujúceho stornovaná.
3.7    Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výšky nákupnej ceny, predpokladané nápravy na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
3.8    Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. Predávajúci vybavuje objednávky v poradí, v akom boli automatickým systémom predávajúcemu doručené.
3.9    Kupujúci môže zaslať objednávku mimo webové rozhranie samostatným e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho presskarton@presskarton.sk alebo telefonicky na +421 908 970 487. Objednávka kupujúceho musí obsahovať tieto minimálne údaje: názov firmy, prípadne meno a priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, katalógové číslo tovaru, katalógová cena (ďalej len „cena“), počet kusov objednávaného tovaru, spôsob odberu a spôsob platby.
3.10    Predajná cena tovaru uvedená v objednávke sa stáva záväznou momentom odoslania objednávky kupujúcim.
3.11    Zaslaním objednávky kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a vyjadruje súhlas so všetkými ustanoveniami týchto obchodných podmienok. Potvrdenie tohto bodu je ošetrené tým, že systém internetového obchodu upozornil kupujúceho na nutnosť oboznámiť sa s obchodnými podmienkami pred odoslaním objednávky prostredníctvom internetového objednávkového systému.
3.12    V prípade, že kupujúci sa rozhodol stornovať objednávku po jej odoslaní, nech tak urobí bezodkladne a to e-mailom s uvedením čísla a dátumu objednávky, ktorú chce stornovať na adresu: ptresskarton@presskarto.sk . V prípade, že kupujúci stornuje objednávku tovaru, ktorý je pre neho vyrábaný na zákazku (nejedná sa teda o tovar, ktorý je bežne skladom), bude predávajúci účtovať kupujúcemu náklady, ktoré mu do momentu storna objednávky vznikli, prípadne s týmito nákladmi započíta zaplatenú zálohu.
3.13    Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4.    Cena a platobné podmienky

4.1    Všetky uverejnené ceny sú zmluvné, s DPH. Ak nie je bližšie špecifikovaný typ ceny a v prípade pochybností sa rozumie, že ceny uvedené predávajúcim v katalógu tovaru alebo vo svojej webovej prezentácii sú konečné ceny bez DPH. V prípade, že je pri jednotlivých tovaroch uvedená poznámka o „zľave“ alebo „tovare v akcii“ je táto cena už po zľave, teda konečná. Akciové ceny sú platné iba za predpokladu splnenia podmienky uvedenej pre danú akciu, sú obmedzené časovo alebo do vypredania zásob. Zľavy na tovar objednaný po ukončení akcie nie sú akceptovateľné.
4.2    Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:
a.    V hotovosti, na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke. (pozn. tovar zaplatíte až po prevzatí zásielky prepravnej službe)
b.    Bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho.  Pri platbe bankovým prevodom uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry, ktorá vám bude zaslaná. (pozn. pri platbe bankovým prevodom, prosím, vyčkajte na potvrdzovací e-mail, v ktorom nájdete informácie k platbe)
4.3    Dodanie tovaru na faktúru so splatnosťou je možné len po predchádzajúcej dohode s predávajúcim.
4.4    Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpnou cenou sa ďalej rozumejú i náklady spojené s dodaním tovaru.
4.5    V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v momente pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
4.6    Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
4.7    Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb prevedených na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle jej v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho, alebo doručí kupujúcemu spoločne s tovarom.

5.    Preprava a dodanie tovaru

5.1    Predávajúci predáva, ako je vyššie uvedené, svoj tovar kupujúcemu na objednávku za cenu uvedenú na stránkach internetového obchodu a zaväzuje sa dodať objednaný tovar zaslaním prostredníctvom prepravnej spoločnosti na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke a to bezodkladne po obdŕžaní objednávky, najneskôr však do jedného týždňa. Tovar doručovaný spoločnosťou REMAX Curier je dodaný kupujúcemu obvykle v lehote 5–10 pracovných dní od zapracovania objednávky.
5.2    Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
5.3    Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho v momente zaplatenia kúpnej ceny a prevzatím tovaru kupujúcim.
5.4    V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy nesie kupujúci.
5.5    V prípade, že predávajúci nemôže splniť objednávku kupujúceho úplne alebo čiastočne, predávajúci sa zaväzuje kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať. Kupujúci je oprávnený v tomto prípade od objednávky odstúpiť alebo požadovať čiastočné plnenie.
5.6    V prípade, že kupujúci uhradí objednaný tovar vopred na účet predávajúceho, predávajúci sa zaväzuje dodať tovar k doručeniu prepravnou spoločnosťou do 3 pracovných dní od obdŕžania platby na účet. V prípade, že kupujúci uhradí tovar vopred a predávajúci nemôže z akéhokoľvek dôvodu tovar zaslať v uvedenej lehote, je povinný bezodkladne vrátiť kupujúcemu zaplatenú čiastku späť. Najneskôr však do 3 pracovných dní.
5.7    Ak sa jedná o tovar vyrábaný na zákazku pre kupujúceho alebo inak upravovaného podľa požiadavky kupujúceho a ak by bola dohodnutá zálohová platba vopred, zjednaná dodacia lehota sa bude počítať až od okamihu pripísania zálohovej platby na účet predávajúceho.
5.8    Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť spôsob dopravy, a to i bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Táto zmena sa však nesmie prejaviť znížením kvality doručenia alebo zmenou jej ceny účtovanej kupujúcemu.
5.9    Predávajúci dodá kupujúcemu spoločne s tovarom daňový doklad – faktúru, ktorý je vždy neoddeliteľnou súčasťou zásielky (balíka) a slúži zároveň ako záručný list k dodanému tovaru. V prípade, že kupujúci požiada predávajúceho o opätovné zaslanie daňového dokladu, predávajúci vystaví duplikát daňového dokladu a zašle elektronickou poštou kupujúcemu najneskôr do dvoch pracovných dní.
5.10    Na základe požiadavky kupujúceho v objednávke umožňuje predávajúci priamy predaj a vlastný odber tovaru zo skladu v Stropkove.
5.11    Pri prevzatí tovaru od prepravcu alebo v sklade predávajúceho či inom dohodnutom výdajnom mieste, kupujúci skontroluje neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad alebo pochybností to bezodkladne oznámi prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiacom o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6. Cena za dodanie tovaru (poštovné, balné)

6.1    Predávajúci sa zaväzuje predať kupujúcemu tovar prostredníctvom zásielkovej služby v súlade s potvrdenou objednávkou. Cena tovaru nezahŕňa poštovné, cena za dobierku a balné (ďalej len poštovné). Za každú jednotlivú zásielku bude predávajúci účtovať cenu poštovného vo výške 6 EUR (bez DPH). Táto čiastka bude zahrnutá do celkovej ceny zásielky i v prípade, že kupujúci vopred uhradí kúpnu cenu objednávaného tovaru na účet predávajúceho.
6.2    Na základe požiadaviek kupujúceho umožňuje predávajúci vlastný odber kupujúcim zo skladu. V prípade vlastného odberu tovaru kupujúcim zo skladu nebude predávajúci účtovať žiadne náklady na dodanie tovaru.
6.3     V prípade, že dôjde na základe žiadosti kupujúceho k čiastočnému plneniu alebo k rozdeleniu objednávky pri objednávke tovaru, bude predávajúci účtovať poštovné iba pri jednej zásielke.
6.4     Tovar z kartónov (krabice, boxy atd.) a iné položky tovaru, pri ktorých to charakter tovaru dovoľuje, sú dodávané vždy v rozloženom stave s ohľadom na podmienky možnosti prepravy. V prípade, že kupujúci požaduje dodať tovar inak než je obvyklé, t.j. napr. kartóny v zloženom stave, predávajúci bude účtovať kupujúcemu prepravné náklady v skutočnej výške bez ohľadu na celkovú hodnotu objednaného tovaru.
6.6    Ak nie je možné odoslať tovar formou balíka s ohľadom na prekročenie podmienok prepravcu (najmä prekročenie rozmeru alebo váhy) bude tovar odoslaný na  palete, za ktorú bude účtovať kupujúcemu prirážku ku kúpnej cene tovaru vo výške 6,5 EUR/paleta (bez DPH).  

7. Vrátenie tovaru kupujúcim – odstúpenie od kúpnej zmluvy

7.1     Kupujúci berie na vedomie, že nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.
7.2     Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl.7.1. alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu predávajúceho: PRESSKARTONs.r.o., Hviezdosalvova 1942, 091 01 Stropkov, alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho presskarton@presskarton.sk , alebo odstúpenie oznámiť predávajúcemu telefonicky na čísle +421 908 970 487.
7.3    Kupujúci je oprávnený zásielku s objednaným tovarom odmietnuť, pokiaľ bola táto zásielka odovzdaná na prepravu až po uplynutí vopred dohodnutej lehoty pre odovzdanie zásielky prepravnej spoločnosti. Zároveň je kupujúci oprávnený odmietnuť prevziať zásielku, ak nie je doručená podľa pravidiel prepravnej spoločnosti, napr. rozlepená alebo poškodená zásielková krabica, premočená zásielka apod. (pozri Remax Curier)
7.4    V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl.7.2. obchodných podmienok, kúpna zmluva sa od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť pre svoju povahu vrátený poštou
7.5    Adresa pre vrátenie tovaru kupujúceho je: PRESSKARTONs.r.o., Hviezdosalvova 1942,
091 01 Stropkov
7.6    V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 7.2. obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar odoslal.
7.7    V prípade, že kupujúci vráti predávajúcemu iba niektorú z viacerých položiek tovaru, ktoré boli v jednej zásielke a kupujúci uhradil spolu s kúpnou cenou tovaru aj náklady na balné a poštovné, vráti predávajúci kupujúcemu len časť ceny vráteného tovaru a celkovej ceny zásielky.
7.8    Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, marketingové bonusy alebo iné výhody, je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky alebo iné výhody.
7.9    Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. (pozn. odporúčame kupujúcemu aby vrátený tovar bol nepoškodený, nepoužívaný a v pôvodnom stave vrátane príslušenstva, riadne zabalený a ochránený proti poškodeniu v priebehu prepravy)
7.10    Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

8. Práva z chybného plnenia

8.1    Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi zákona Slovenskej republiky, občianskeho zákonníka.
8.2    Predávajúci ručí kupujúcemu, že tovar pri prevzatí je nezávadný. Hlavne predávajúci ručí kupujúcemu, že v období, kedy kupujúcu tovar prevzal:
- má tovar vlastnosti, na ktorých sa obe strany dohodli, a ak toto dojednanie chýba, tovar má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi poskytujúcej,
- sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,
- tovar zodpovedá akosti alebo zmluvne predvedenej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť prevedenia určená podľa zmluvnej vzorky alebo predlohy,
- je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
- tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
8.3    Právo z chybného plnenia kupujúcemu neprináleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má chybu alebo ak kupujúci chybu sám spôsobil. Ustanovenie uvedené v článku 8.2 obchodných podmienok sa nepoužije v týchto prípadoch:
- na tovar predávaný za nižšiu cenu za chybu, kvôli ktorej bola nižšia cena dohodnutá,
- na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním,
- pri použitom tovare na chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak vyplýva z povahy tovaru,
- na tovar, ktorý bol poškodený nevhodným alebo neodborným zachádzaním,
- na tovar, ktorý bol poškodený prírodnými živlami, nevhodným skladovaním alebo inou vonkajšou udalosťou.
8.4    Ak tovar uvedený vyššie nemá uvedené vlastnosti, môže kupujúci požadovať i dodanie nového tovaru bez závad, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe chyby neprimerané, ale ak sa chyba týka iba súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu danej súčasti, ak to nie je možné, môže od zmluvy odstúpiť.
8.5   Ak kupujúci neodstúpi od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez závad, na výmenu jej súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez závad, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nedohodne nápravu v primeranej dobe alebo že by dohodnutie nápravy spotrebiteľovi spôsobovalo značné komplikácie.
8.6   Pri používaní tovaru je kupujúci povinný dodržiavať dôkladne inštrukcie o používaní, užívaní, prípadne údržbe uvedenej výrobcom alebo predajcom tovaru, aby si tovar zachoval kvalitu a používať ho obvyklým spôsobom na účel, ku ktorému bol určený. Nedodržaním týchto ustanovení, môže mať za následok odmietnutie zodpovednosti za chyby tovaru predávajúcim.
8.7   V prípade akejkoľvek viditeľnej chyby alebo poškodenia odporúča predávajúci kupujúcemu, aby pokiaľ možno bez zbytočného odkladu informoval predávajúceho emailom na presskarton@presskarton.sk , alebo telefonicky na čísle +421 908 970 487 s popisom chyby.
8.8   Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese, na ktorú zároveň pošle predávajúcemu tovar najlepšie v poistenom balíku vrátane údajov prejavenia sa chyby a s popisom prípadnej chyby na adresu dodávateľa. Okamihom doručenia reklamovaného tovaru začína plynúť predávajúcemu reklamačné obdobie, o ktorom kupujúceho ihneď informuje e-mailom, t.j. pošle kupujúcemu potvrdenie o prevzatí o tom, že prevzal tovar do reklamačného procesu. Reklamácia vrátane chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa prevzatia tovaru do reklamačného procesu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Reklamačný protokol o spôsobe vybavenia reklamácie pošle predávajúci kupujúcemu e-mailom najneskôr v lehote 30-tich dní odo dňa začatia reklamačného procesu. Pri nedodržaní lehoty pre vybavenie reklamácie má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy.
8.9   Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Ak sa jedná o chybu, ktorá je odstrániteľná a pokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci odstrániť chybu opravou tovaru alebo dodaním nového tovaru. Ak sa jedná o chybu odstrániteľnú, zaistí predávajúci opravu riadne a včas. Opravený tovar bude v lehote 30-tich dní bezplatne zaslaný späť kupujúcemu.
8.10   O spôsobe a priebehu riešenia reklamácie bude kupujúci predávajúcim e-mailom alebo telefonicky informovaný v priebehu reklamačnej lehoty.
8.11   Ak sa ukáže v záručnej dobe, že ide o chybu podstatnú a táto chyba bráni v používaní tovaru ako tovaru bez závad, má kupujúci právo na výmenu chybného tovaru za bezchybný nový. Výmena tovaru s podstatnou chybou za nový tovar v tomto prípade podlieha špecifikácií tovaru uvedeného v úvodných ustanoveniach týchto obchodných podmienok. To znamená, že ak nemôže kupujúci poskytnúť výmenu za úplne identický tovar, je kupujúci oprávnený vybrať si z katalógu tovaru inú položku s tým, že k cenovému rozdielu položiek reklamovaného tovaru a novo vybratého tovaru sa bude prihliadať.
8.12   Ak sa jedná o chybu podstatnú a predávajúci nie je schopný zaistiť výmenu tovaru za identický nový tovar a kupujúci nemá záujem o výber iného tovaru z katalógu, má kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenej kúpnej ceny alebo odstránenie chyby opravou tovaru alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
8.13  Predávajúci a kupujúci je povinný si zásielku s chybným, resp. opraveným alebo vymeneným tovarom riadne späť prevziať. V prípade neoprávnenej reklamácie je predávajúci povinný vydať písomné odôvodnenie tohto odmietnutia a zároveň kupujúci nemá nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli z jeho strany.
8.14   Ak dôjde k výmene chybného tovaru za tovar nový, začne prirodzene plynúť záručná doba od prevzatia nového tovaru znovu v rovnakom rozsahu a dĺžke od začiatku. Dňom začatia plynutia záručnej doby je deň rovnaký s dňom prevzatia vymeneného tovaru kupujúcim.
8.15   Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

9. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

9.1    Kupujúci nadobúda vlastníctvo tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
9.2    Mimosúdne vyrovnávanie sťažností kupujúcich zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy presskarton@presskarton.sk . Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v pôvodnej objednávke kupujúceho, ak kupujúci neurčí inak.
 
9.3     Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.
9.4     Predávajúci vyvinul maximálne možné úsilie na to, aby farebné a grafické zobrazenie obrázkov ponúkaného tovaru zodpovedalo reálnej podobe tovaru. V ojedinelých prípadoch, obvykle spôsobených nepresným nastavením monitoru alebo tlačiarne kupujúceho, nemusia farby na obrázku presne súhlasiť s farbami skutočného tovaru. V takom prípade má kupujúci právo objednaný tovar do 14 dní po doručení vrátiť predávajúcemu.

10. Ochrana osobných údajov

10.1 Predávajúci ako Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v súlade so zákonom číslo 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej i len „ZOOÚ“). V súlade s ust. § 15 ZOOÚ informuje spoločnosť PRESSKARTON s.r.o. ako prevádzkovateľ zákazníka o týchto skutočnostiach:
a) Spoločnosť PRESSKARTON s.r.o. bude spracovávať osobné údaje kupujúceho, t. j. názov, meno, priezvisko, adresa, IČO, telefón, fax, e-mail a IP adresa Kupujúceho v elektronickej podobe.
b) Predávajúci bude spracovávať Osobné údaje kupujúceho, ak budú tieto na základe spolupráce zmluvných strán predávajúcemu poskytnuté. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
c) Účelom spracúvania osobných údajov kupujúceho je plnenie uzatvorenej zmluvy (vrátane preverenia solventnosti kupujúceho) na marketingové účely predávajúceho (ponúkanie obchodu a služieb).
d) Kupujúci zaškrtnutím príslušného políčka pri registrácií pri objednávke cez E-shop, odoslaním objednávky podľa VOP, udeľuje dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely predávajúceho. Doba platnosti súhlasu je 10 rokov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať.
e) Právnym základom spracúvania osobných údajov pre účel plnenia uzavretej zmluvy je §10 ods. 3 písm. b) ZOOÚ. V prípade neposkytnutia osobných údajov, nedôjde k uzatvoreniu zmluvy.
f) Kupujúci ako dotknutá osoba má právo:
•  vyžadovať potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
•  vyžadovať informáciu o zdroji osobných údajov,
•  vyžadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
•  na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,
•  na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
•  na likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona,
•  na blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu,
•  a ďalšie práva podľa § 28 ZOOÚ.
g) Osobné údaje budú uchovávané počas doby platnosti súhlasu kupujúceho so spracovávaním osobných údajov, resp. počas existencie účelu spracúvania osobných údajov.

11. Záverečné ustanovenia

11.1 V prípade rozporov medzi údajmi uvedenými v tlačenom katalógu a v e-shope majú prednosť údaje uvedené v katalógu.
11.2 V prípade, že sa niektoré z ustanovení týchto VOP stane neúčinným, nebude tým dotknutá účinnosť zostávajúcich ustanovení.
11.3 Predávajúci si vyhradzuje právo robiť primerané zmeny Tovaru, ktoré slúžia výlučne na skvalitňovanie stavu tovaru, a to i bez predchádzajúceho oznámenia.
11.4 Z výrobných a z reprodukčno-technických dôvodov môžu zobrazené výrobky vykazovať v porovnaní s originálom farebné odchýlky.
11.5 Pre zmluvný vzťah platí výlučne slovenské právo pri vylúčení Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú v týchto VOP alebo v zmluve výslovne upravené, sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi.
11.6 Všetky spory, ktoré vzniknú medzi Predávajúcim a Kupujúcim z právnych vzťahov súvisiacich s týmito VOP, budú riešené miestne príslušnými súdmi Slovenskej republiky.